ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „SOFIA RESTAURANT WEEK“

              

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „SOFIA RESTAURANT WEEK“


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционалната кампания „SOFIA RESTAURANT WEEK“, (наричана по-долу за краткост „Кампанията”), се организира от “РЕСТОРАНТ УИЙК” ООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление гр. София, гр. София 1000, район Средец, ул. “Уилям Гладстон” № 37, Идентификационен Номер по Булстат 204137322, представлявано от Кристин Милнър Моров – Управител. 
Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Възложител”). 
Наградите в Кампанията се предоставят със съдействието на рекламната агенция „Маккан Ериксон София“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. Търговска № 15 („Агенцията“) и Възложителя. 
1.2. Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в играта във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора. Всякакви запитвания, уведомления и др., участниците следва да отправят към Организатора на посочените в тези Общи условия телефон за връзка и електронен адрес на Организатора. 
1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоционалната кампания.
2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на https://restaurantweek.bg за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта https://restaurantweek.bg.

2.4. С извършването на заплащане на участие в страницата на https://restaurantweek.bg съгласно настоящите Правила, участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: support@restaurantweek.bg

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампания се провежда в периода от 09.09.2019 г. до 15.09.2019 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила.

3.2. Територия на провеждане на Кампанията:
- Кампанията се провежда на територията на Република България и страницата https://restaurantweek.bg. На страницата се посочват участващите физически обекти.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, издадени преди началото на Промоционалната кампания.
4.3. В Промоционалната кампания могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години).
4.4. В Промоционалната кампания могат да участват единствено лицата, които в периода на Промоционалната кампания са извършили резервация и са заплатили участие за събието „Sofia Restaurant Week, на страницата https://restaurantweek.bg от 30 лева онлайн с карта Mastercard, издадена преди стартовата дата на кампанията, като са посочили трите си имена, телефон за връзка, email, и са отбелязали съгласието си с настоящите Общи условия и изискванията за информираност. Събитието ще се проведе от 21.09.2019 до 29.09.2019г. в градовете София, Пловдив и Варна.
4.5. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с осъществяване на плащане на стойност 30 лева на https://restaurantweek.bg за резервацията, с валидна карта Mastercard, издадена преди старта на кампанията.

4.6. Служителите на Организатора и Агенцията и техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.
4.7. Организаторът на Промоционалната кампания има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Участието в Кампанията е доброволно. При участието си всеки участник предоставя следните лични данни – три имена, телефон и email. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.
5.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Кампанията се преустановява.
5.3. За участието си в Кампанията участникът трябва да се съгласи предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани само за целите на Кампанията.
5.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Кампанията от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
5.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Кампанията, с което се преустановява и участието му.
5.6. Предоставените лични данни в Кампанията ще бъдат изтрити в срок до 3 месеца след предоставяне на наградата.
5.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране, трансфер или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез имейл на desislava_arnaudova@mmcann.bg
5.8. Всеки участник има право когато счита, че правата по отношение на личните му данни са накърнени, да изпрати сигнал до Комисията за защита на личните данни (Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg).

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

6.1. В периода на провеждане на Кампанията потребителите могат да участват с плащане на https://restaurantweek.bg, на участие (билет), направено с валидна карта Mastercard за плащане на таксата за участие от 30 лева
6.2. Всяко лице може да участва с една регистрация за дадено събитие/ресторант.
6.3. Всеки участник, заплатил участие и изпълнил условията по т. 6.1, участва в томбола за спечелване на една от наградите по т. 7.1, които ще бъдат изтеглени на 16.09.2019г.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите са: 100 бутилки вино, като всеки победител получава по една бутилка, която ще го очаква на масата в ресторанта.
- Всеки от печелившите ще имат възможността да се съгласи да бъде заснет по време на събитието с цел отразяването му от Организатора и/или Mastercard.
7.2. Участник не може да иска наградата да бъде разменяна или за нея да се получават пари или други облаги.

8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
8.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100 (сто) лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се внася от Организатора.
8.2. Победителят няма задължение да подава годишна данъчна декларация на това основание.


РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът, Агенцията и Mastercard не отговарят и не могат да бъде привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
10.2. Организаторът, Агенцията и Mastercard не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.
10.3. Организаторът, Агенцията и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора.
10.4. Организаторът, Агенцията и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

РАЗДЕЛ 11. СПОРОВЕ

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.
11.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до крайната дата на кампанията. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.
11.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.